Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Quantum Air B.V. voor zakelijke klanten
Geldig vanaf 1 maart 2022

1. Definities en toepasselijkheid

1.1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Quantum Air: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands
recht Quantum Air B.V.
b) Afnemer: iedere bedrijfs- of beroepsmatig handelende natuurlijk persoon of rechtspersoon
die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel die een
Overeenkomst aangaat met Quantum Air dan wel aan wie Quantum Air een aanbieding
doet.
c) Overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot het leveren van producten en/of
diensten door Quantum Air aan Afnemer, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die
overeenkomst.
d) Voorwaarden: de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.
e) Quantum Air Webwinkel: de website van Quantum Air waarop door Quantum Air
aangeboden producten en diensten kunnen worden gekocht.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die tussen Quantum Air
en Afnemer tot stand komen, alsmede op alle aanbiedingen en offertes van Quantum
Air, door Quantum Air aan Afnemer verstrekte facturen en overige (rechts-)handelingen
tussen Quantum Air en Afnemer.
1.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden alleen indien zij
uitdrukkelijk schriftelijk met Quantum Air worden overeengekomen en zijn uitsluitend
van toepassing op de Overeenkomst waarin of in verband waarmee zij worden
overeengekomen.
1.4. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van Afnemer wordt
van de hand gewezen, tenzij Quantum Air de toepasselijkheid van dergelijke
voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2. Door Quantum Air verstrekte informatie
2.1. Informatie die door Quantum Air wordt verstrekt met betrekking tot producten en/of
diensten is geheel vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een
aanbod door Afnemer middels het plaatsen van een bestelling.
2.2. Op door Quantum Air verstrekte informatie die is bedoeld voor consumenten, zoals
informatie betreffende prijzen, garantie, (aanvullende) services en productspecificaties,
kan door Afnemer geen beroep worden gedaan. Informatie die wordt weergegeven in
de Quantum Air Webwinkel is in beginsel uitsluitend bedoeld voor consumenten, tenzij
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de informatie (ook) is bedoeld voor zakelijke
klanten.
2.3. Quantum Air staat niet in voor de juistheid van getallen, maten, gewichten en/of andere
aanduidingen die in door Quantum Air verstrekte informatie worden weergegeven.
Getoonde of verstrekte modellen, foto’s of tekeningen zijn slechts niet-bindende
aanduidingen van de betreffende producten en kunnen afwijken van het daadwerkelijk
te leveren product. Quantum Air is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen,
vergissingen en fouten in informatie die Quantum Air voorafgaand aan de
totstandkoming van een Overeenkomst verstrekt.
Quantum Air B.V. · Ringbaan-Oost 4 · 5013 CA TILBURG · Nederland
· www.Quantumair.nl ·
2.4. Indien Afnemer aantoont dat de eigenschappen van een afgeleverd product in zodanige
mate afwijken van de eigenschappen zoals weergegeven in door Quantum Air
verstrekte informatie, dat van Afnemer in redelijkheid niet meer kan worden verwacht
dat het product wordt afgenomen, dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst
te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Afnemer kan Quantum Air verzoeken een offerte op te stellen met betrekking tot
producten en/of diensten. Een door Quantum Air aan Afnemer verstrekte offerte is
geheel vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod
door Afnemer middels het plaatsen van een bestelling. Een offerte blijft 14 dagen
geldig, tenzij in de offerte een afwijkende termijn is gegeven. Een offerte vervalt tevens
indien het betreffende product en/of de betreffende dienst niet langer door Quantum
Air wordt aangeboden en/of niet meer voorradig is.
3.2. Een Overeenkomst met betrekking tot het afnemen van een product en/of dienst komt
tot stand op het moment dat Quantum Air een door Afnemer geplaatste bestelling
uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. Quantum Air kan te allen tijde en zonder opgaaf van
reden een bestelling weigeren. Nadat Quantum Air een door de Afnemer geplaatste
bestelling schriftelijk heeft bevestigd, kan een bestelling niet meer worden geannuleerd.
3.3. Quantum Air kan voorwaarden stellen aan het uitvoeren van een bestelling, waaronder
(maar niet beperkt tot) een gedeeltelijke of volledige aanbetaling of het stellen van
zekerheid.
3.4. De artikelen 6:227b lid 1 en 6: 227c van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
3.5. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

4. Prijzen
4.1. De prijs die van toepassing is op de door Quantum Air te leveren producten en diensten
staat vermeld op de factuur die Quantum Air in verband met een tot stand gekomen
Overeenkomst opstelt en die onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
4.2. De door Quantum Air vermelde prijzen zijn in euro’s en worden exclusief BTW,
verzendkosten en eventuele andere heffingen weergegeven, tenzij op de factuur
uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
4.3. Prijzen die worden weergegeven in de Quantum Air Webwinkel danwel door Quantum
Air via andere (media-)kanalen worden gecommuniceerd zijn niet van toepassing op
Overeenkomsten met Afnemer en daaraan kunnen door Afnemer geen rechten worden
ontleend.
4.4. Quantum Air heeft na totstandkoming van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering
van het product, het recht de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden,
waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden
zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen
en/of belastingen in binnen en buitenland, lonen, salarissen, sociale lasten,
wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen.
In geval van een prijsverhoging heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden
en zal de koopprijs en een eventueel betaalde verwijderingsbijdrage worden
teruggestort, tenzij de prijswijziging drie maanden of langer na totstandkoming van de
Quantum Air B.V. · Ringbaan-Oost 4 · 5013 CA TILBURG · Nederland
· www.Quantumair.nl ·
Overeenkomst plaatsvindt en op initiatief van Afnemer is overeengekomen dat
aflevering drie maanden of langer na totstandkoming van de Overeenkomst zou
plaatsvinden.

5. Betaling
5.1. De prijs voor de producten en/of diensten wordt op een van de volgende wijzen
voldaan:
a) Afnemer betaalt het volledige verschuldigde bedrag direct bij het sluiten van de
Overeenkomst aan Quantum Air, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
b) Afnemer kiest voor betaling tegen factuur, in welk geval het volledige verschuldigde bedrag
binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Quantum Air wordt betaald en levering van de
producten en/of diensten plaatsvindt nadat Quantum Air het bedrag heeft ontvangen; of
c) Afnemer kan gebruik maken van een vooraf schriftelijk door Quantum Air bevestigde
betaling achteraf zoals bepaald in artikel 6 van deze Voorwaarden en het te betalen bedrag
valt binnen de resterende kredietlimiet, in welk geval het volledige verschuldigde bedrag
binnen 30 dagen na levering van de producten en/of diensten aan Quantum Air dient te
worden betaald.
5.2. Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding
worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft niet het recht
om enige betalingsverplichting jegens Quantum Air op te schorten.
5.3. Indien Afnemer verzuimt te betalen binnen de toepasselijke betaaltermijn, dan is
Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van
Quantum Air op Afnemer, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar.
5.4. Afnemer is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn
zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat
moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met een opslag
van 3%.
5.5. Indien Afnemer jegens Quantum Air in verzuim is, is Afnemer verplicht Quantum Air
eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door
Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het
onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 200,- te vermeerderen met de
daarover verschuldigde BTW. Ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen, zal
allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Quantum Air op Afnemer
mocht hebben ten aanzien van welke Quantum Air niet een eigendomsvoorbehoud c.q.
een pandrecht heeft bedongen. Vervolgens zal ieder bedrag dat van Afnemer wordt
ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel nog verschuldigde
rente en kosten op grond van deze Overeenkomst.
Quantum Air B.V. · Ringbaan-Oost 4 · 5013 CA TILBURG · Nederland
· www.Quantumair.nl ·

6. Betaling achteraf
6.1. Afnemer kan bij Quantum Air een verzoek indienen tot betaling achteraf tot een
bepaalde kredietlimiet.
6.2. Quantum Air kan, indien Afnemer een verzoek tot betaling achteraf indient, vereisen
dat Afnemer bepaalde informatie verstrekt om de kredietwaardigheid van Afnemer te
kunnen beoordelen.
6.3. Het is aan Quantum Air om te beslissen of aan een verzoek tot betaling achteraf wordt
voldaan, hoeveel de kredietlimiet bedraagt en of eventueel aanvullende voorwaarden
aan de betaling achteraf worden gesteld, zoals het stellen van zekerheden. Quantum Air
kan zonder opgaaf van redenen een verzoek tot betaling achteraf weigeren.
6.4. Quantum Air kan vereisen dat ten behoeve van de betaling achteraf een aanvullende
overeenkomst tussen Quantum Air en Afnemer wordt aangegaan.
6.5. Indien aan Afnemer het recht op betaling achteraf is toegekend, kan de Afnemer de
prijs van producten en/of diensten voldoen binnen 30 dagen na levering van het
betreffende product en/of de betreffende dienst, voor zover het verschuldigde bedrag
valt binnen de door Quantum Air gegeven kredietlimiet. Betaling achteraf is slechts
mogelijk nadat Quantum Air een verzoek daartoe en de eventueel daarop van
toepassing zijnde aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
6.6. Quantum Air kan te allen tijde en zonder opgaaf van redenen een eerder toegekend
recht op betaling achteraf per direct intrekken.

7. Levering
7.1. Tenzij gebruik wordt gemaakt van betaling achteraf zoals bepaald in artikel 6 van deze
Voorwaarden, worden producten en/of diensten uitsluitend geleverd nadat het
volledige factuurbedrag in verband met de Overeenkomt door Quantum Air is
ontvangen.
7.2. Quantum Air gaat bij het afleveren uit van de door of namens Afnemer aan Quantum
Air verstrekte gegevens. Quantum Air is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
onjuiste aan Quantum Air verstrekte gegevens.
7.3. De door Quantum Air opgegeven aflevertermijn vangt aan op de dag van de
totstandkoming van de Overeenkomst, danwel, indien dit later is, op de dag van de
ontvangst door Quantum Air van de voor uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke
benodigdheden en/of op de dag dat Quantum Air een door Afnemer verschuldigde
betaling ontvangt.
7.4. Quantum Air spant zich in om de opgegeven aflevertermijn zoveel als redelijkerwijs
mogelijk in acht te nemen, maar de opgegeven aflevertermijn is slechts indicatief. Het
kan voorkomen dat Quantum Air wordt verhinderd in gehele of gedeeltelijke nakoming
van haar verplichtingen jegens Afnemer, bijvoorbeeld door overmacht.
7.5. Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft Afnemer geen recht op enige vorm van
schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding
van de Overeenkomst of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen, tenzij de overschrijding van de aflevertermijn zodanig is, dat van
Afnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van
de Overeenkomst in stand laat of ter zake zijn verplichtingen niet opschort.
Quantum Air B.V. · Ringbaan-Oost 4 · 5013 CA TILBURG · Nederland
· www.Quantumair.nl ·
Slechts in dat geval is Afnemer gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de
Overeenkomst te ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de
Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten.
7.6 Aflevering van producten geschiedt in een Quantum Air of door bezorging van de
producten op het door Afnemer opgegeven adres. Afnemer draagt er zorg voor dat er
ten tijde van de levering iemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen.
Kosten die Quantum Air maakt omdat er niemand aanwezig is, zoals extra
verzendkosten, opslagkosten en administratieve kosten, zullen door Quantum Air bij
Afnemer in rekening kunnen worden gebracht.
7.7. Afnemer is verplicht bestelde producten af te nemen en Afnemer kan geleverde
producten niet retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.8. Quantum Air kan bestellingen waarbij sprake is van meerdere producten en/of diensten
in verschillende gedeeltes leveren.
7.9. Het risico voor de producten gaat over op Afnemer op het moment van aflevering.
7.10. Indien Afnemer de producten niet of niet tijdig afneemt, is Afnemer zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. Quantum Air is in dat geval gerechtigd de producten voor
rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer
blijft de volledige koopsom en bezorgkosten, vermeerderd met dan geldende wettelijke
handelsrente en eventueel door Quantum Air te maken kosten, verschuldigd. Indien
Quantum Air de producten alsnog aan een derde verkoopt, kan Quantum Air besluiten
het door Afnemer verschuldigde bedrag te verminderen met de netto-opbrengst van de
verkoop aan die derde.
7.11. De door Quantum Air geleverde producten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik
door Afnemer en niet bestemd voor wederverkoop tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door Quantum Air geleverde producten blijven eigendom van Quantum Air totdat
alle in verband daarmee verschuldigde bedragen volledig aan Quantum Air zijn betaald
inclusief eventueel verschuldigde rente, incassokosten en andere op grond van deze
Voorwaarden verschuldigde bedragen.
8.2. Afnemer is verplicht de geleverde producten waarvan het eigendom bij Quantum Air
berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te
houden alsmede de producten te verzekeren en verzekerd te houden, waarbij de
verzekering in ieder geval dekking biedt tegen diefstal alsmede brand-, ontploffings- en
waterschade. De polis van deze verzekering zal Afnemer ter inzage geven op verzoek
van Quantum Air.
8.3. Tot het moment dat het eigendom van de producten op Afnemer is overgegaan, is
Afnemer niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren, in bruikleen te
geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.
8.4. Indien en zolang Quantum Air eigenaar is van de producten, zal Afnemer Quantum Air
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer een derde om welke reden dan
ook aanspraak maakt op de producten of een onderdeel daarvan, in het bijzonder
indien sprake is van beslaglegging. Bovendien zal Afnemer Quantum Air op Quantum
Air’s eerste verzoek onverwijld mededelen waar de producten, waarvan Quantum Air
eigenaar is, zich bevinden.
Quantum Air B.V. · Ringbaan-Oost 4 · 5013 CA TILBURG · Nederland
· www.Quantumair.nl ·
8.5. Indien beslag wordt gelegd op de producten of een onderdeel daarvan danwel in geval
van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Afnemer, zal Afnemer
onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder respectievelijk de bewindvoerder of de
curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Quantum Air.
8.6. Indien en voor zover Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde producten
niet heeft betaald, is Afnemer, indien deze de door Quantum Air geleverde producten
aan een derde heeft vervreemd, verplicht op het eerste verzoek van Quantum Air alle
noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten
behoeve van Quantum Air op alle vorderingen van Afnemer op die derde uit hoofde van
die vervreemding, zulks onverminderd de overige rechten van Quantum Air uit hoofde
van de Overeenkomst of de wet.

9. Verplichtingen in geval van klacht
9.1. Afnemer dient direct na levering te controleren op aanwezigheid van gebreken en of
het geleverde product en/of de geleverde dienst voldoet aan de Overeenkomst.
9.2. Afnemer is verplicht om een klacht over een zichtbaar gebrek aan een geleverd product
of een geleverde dienst zo snel mogelijk en uiterlijk 3 dagen na levering schriftelijk
kenbaar te maken aan Quantum Air. Afnemer is verplicht om andere klachten binnen 14
dagen na levering en/of de dienstverlening schriftelijk aan Quantum Air kenbaar te
maken. Klachten die later en/of alleen mondeling door Quantum Air worden ontvangen,
zullen niet in behandeling worden genomen.
9.3. Voor wat betreft klachten inzake houdbaarheid gebonden producten (zoals
bijvoorbeeld levensmiddelen) dient betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering
gemeld te worden.
9.4. Na het constateren van enig gebrek aan een product is Afnemer verplicht om het
gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten
onmiddellijk te (doen) staken en om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten
ter voorkoming van verdere schade.
9.5. Aan het in behandeling nemen van een klacht door Quantum Air kan Afnemer geen
rechten ontlenen. Ook blijft Afnemer gedurende de afhandeling van een klacht
onverminderd gehouden aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst – waaronder
betaling van verschuldigde bedragen – te voldoen.
9.6. Mocht blijken dat Afnemer een onterechte klacht heeft ingediend, dan komen de
kosten van het behandelen van de klacht, zoals onderzoekskosten, opslagkosten en
transportkosten, voor rekening van Afnemer.

10. Garantie
10.1. Op de geleverde producten is de garantie van toepassing die wordt verstrekt door de
fabrikant, zowel qua omvang als qua duur.
10.2. De garantie vervalt indien Afnemer zelf gebreken heeft veroorzaakt aan het product,
zelf reparaties heeft verricht of heeft laten verrichten, het product op onjuiste wijze
heeft gebruikt, niet het vereiste onderhoud op de juiste wijze heeft uitgevoerd of het
ontstaan van het gebrek om een andere reden aan de Afnemer kan worden
toegerekend.
Quantum Air B.V. · Ringbaan-Oost 4 · 5013 CA TILBURG · Nederland
· www.Quantumair.nl ·
10.3. Gebreken die het gevolg zijn van oorzaken van buitenaf, zoals brandschade, val- of
stootschade, waterschade en blikseminslag, zijn uitgesloten van garantie.
10.4. Indien Quantum Air onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten
herstellen, het betreffende producten heeft vervangen of de koopprijs heeft
gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en is
Quantum Air niet verplicht om enige andere (schade)vergoeding te betalen.

11. Diensten
11.1. Indien Afnemer diensten afneemt van Quantum Air, dan zal Quantum Air zich
inspannen deze diensten uitvoeren conform de daartoe met Afnemer gemaakte
schriftelijke afspraken in aanvulling op deze Voorwaarden.
11.2 Quantum Air is bevoegd afgenomen diensten geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren
door derden.
11.3. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om voorafgaand aan de dienstverlening die
betrekking heeft op data een back-up van de betreffende gegevens te maken en om
vertrouwelijke gegevens afdoende te beveiligen danwel te verwijderen van de aan
Quantum Air ter beschikking gestelde datadragers.
11.4. Afnemer is verplicht Quantum Air op de juiste wijze en volledig te informeren alsmede
volledige medewerking te verlenen zodat Quantum Air in staat wordt gesteld de
diensten op de juiste wijze en binnen de geplande termijn te verrichten.
11.5. Indien sprake is van meerwerk is Quantum Air gerechtigd om dit bij Afnemer in rekening
te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Quantum Air
aan Afnemer worden medegedeeld. Afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de
uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste
levertijd, tenzij Afnemer schriftelijk bezwaar maakt voor aanvang van de uitvoering van
het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door
Quantum Air.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1. Quantum Air is alleen aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt
verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Quantum Air aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Quantum Air toegerekend
kunnen worden; en
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in
deze Voorwaarden.
12.2 Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Quantum Air jegens de Afnemer, uit
welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks
gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer
aan Quantum Air betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de
schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.
Quantum Air B.V. · Ringbaan-Oost 4 · 5013 CA TILBURG · Nederland
· www.Quantumair.nl ·
12.3. Quantum Air is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of een
derde in verband met een Overeenkomst of een door Quantum Air geleverd(e) product
of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade,
bedrijfs- of milieuschade en schade als gevolg van te late levering van producten en/of
diensten. Quantum Air is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies van
data bij of als gevolg van de uitvoering van diensten. De in dit artikel 12.3 beschreven
aansprakelijkheidsuitsluitingen blijven buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt
door opzet of grove schuld van Quantum Air.
12.4 Quantum Air is niet aansprakelijk voor het transport van levensmiddelen, of eventuele
gevolgen daarvan, door Afnemer, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door
Quantum Air geleverd materiaal.
12.5 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Quantum Air, zal
Afnemer Quantum Air vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect
verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal Afnemer Quantum Air
alle schade, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die
Quantum Air lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

13. Overmacht
13.1. Indien Quantum Air door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan
haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort
voor de duur van de overmachtstoestand.
13.2. Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen
het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.3. In geval van overmacht aan de zijde van Quantum Air heeft Afnemer geen recht op
enige (schade)vergoeding, ook niet als Quantum Air als gevolg van de overmacht enig
voordeel mocht hebben.
13.4. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet
voorzien, waarop Quantum Air geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming
van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Quantum Air kan
worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend:
staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de
productie door Quantum Air’s toeleveranciers en/of maatregelen van enige
overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen
vergunning.

14. Verzuim/ontbinding
14.1. Indien Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die
voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Afnemer
zonder ingebrekestelling in verzuim en is Quantum Air gerechtigd:
– de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten
op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
Quantum Air B.V. · Ringbaan-Oost 4 · 5013 CA TILBURG · Nederland
· www.Quantumair.nl ·
– die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Quantum Air tot enige schadevergoeding is
gehouden en onverminderd de aan Quantum Air overigens toekomende rechten.
14.2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Afnemer, stillegging
of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, danwel indien Afnemer een natuurlijke
persoon is onder curatele stelling, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van
rechtswege zijn ontbonden, tenzij Quantum Air aan Afnemer binnen een redelijke tijd
meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen,
in welk geval Quantum Air zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de
betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is
gesteld, onverminderd de aan Quantum Air overigens toekomende rechten.
14.3. In elk van de in artikel 14.1 en 14.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van
Quantum Air op Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is Afnemer
gehouden tot onmiddellijke teruggave van alle producten waarvan Quantum Air nog
eigenaar is en heeft Quantum Air het recht om de terreinen en gebouwen van Afnemer
te betreden, teneinde die producten in bezit te nemen.

15. Anticorruptie
15.1. Partijen verbinden zich ertoe om bij de voorbereiding en uitvoering van deze
Overeenkomst geen strafbare feiten te plegen en/of om de geldende wetten en
normen met betrekking tot deze Overeenkomst na te leven, zowel zij zelf als, als van
toepassing, via hun bestuurders, hun werknemers of derden die in hun opdracht
werken. Partijen verbinden zich er verder toe om alle noodzakelijke en redelijke
maatregelen te nemen om corruptie inzake de bedrijfsvoering en
verantwoordelijkheden te voorkomen.
15.2. In het bijzonder zal geen van de beide Partijen conform de toepasselijke en geldende
wetgeving strafbare feiten met een economische achtergrond begaan, zoals fraude,
openbaarmaking van geheimen, vervalsing van documenten en gegevens, en het
aanbieden, beloven of verlenen van gunsten aan een bestuurslid of een medewerker
van Partijen.
15.3. Als een Partij inbreuk pleegt op deze anticorruptieclausule, heeft de andere Partij, na
voorafgaande schriftelijke berisping zonder resultaat, recht op buitengewone opzegging
van de Overeenkomst zonder nadere kennisgeving. Bij een ernstige overtreding is een
waarschuwing niet noodzakelijk. Schadeclaims blijven voorbehouden.

16. Rechtskeuze en bevoegde rechter
16.1. Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
16.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij op basis
van een dwingendrechtelijke bepaling een rechter in een andere plaats bevoegd is.
Quantum Air B.V. · Ringbaan-Oost 4 · 5013 CA TILBURG · Nederland
· www.Quantumair.nl ·

17. Beschikbaarheid voorwaarden
17.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
17.2. Deze Voorwaarde worden op verzoek van de Afnemer kosteloos toegezonden en zijn
online te raadplegen op www.Quantum Air.nl.

18. Wijziging voorwaarden
18.1. Quantum Air behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
18.2. Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die geldt of heeft
gegolden ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Scroll to Top
×

Neem contact op via WhatsApp

×